Nhờ GM xem lại giùm , vừa mua xong gói hỗ trợ nhưng vào game thì chỉ có 5 ngày sử dụng
Char : BrokenArrow
Thanks