http://www.youtube.com/watch?v=QGyB6XAQz2o

Và ta vẫn F.A http://www.matcuoi.com/smilies/cuteonion58.gif