vk 60 nhìn ngựa v-l :| . Nhất là cái gậy mg as =))