mình cũng bị nè , hay chắc do mạng chỗ mình hơi bị cùi bắp