•Chủ Guild: WOH
Địa chỉ liên lạc : woh_minh@yahoo.com.vn. Call: 0985.168.001
Chịu Trách Nhiệm Quản Lý Guild chung

•Phó Guild : ANA
Địa chỉ liên lạc : dinh_ba_an@yahoo.com. Call:0948.060.483...