Ghê quá, công nhận lâu ko gặp chú Kỷ Sảo Mèo mà gặp trên 4rum hổ beo quá