ôi Bác Lune bị vậy thật à Chùm (LMPN) mà thành Công Công thì LMPN sẽ ra sao đậy hot girr PN ai lo nhỉ ? thành thật chia buồn