anh em chú ý nhé thằng NắcXongPhê và thằng HắcThố là những thằng chó chuyên đi lừa đảo của người khắc hình thức lừa đảo của nó thường là : long 1 ác ghẻ vào trong game rao mua đồ khi tìm dc con mồi rồi nó long ac NắcXongPhê và ác HắcThố vào làm trung gian và khi bảo người bán đưa đồ cho nó cầm rồi thì nó sẽ nói là nó không làm trung gian nữa và sét thì đương nhiên là nó sẽ không trả lại rồi hazzaa Pro as mà nhu thế 2 thằng (NắcXongPhê) và (HắcThố) là 1 người log vô để lừa đảo 1 NV có 2 gách vàng 1 có 1 gạch vàng... AE chú ý nhé