Bán giáo 8x ch 12 [ đất ]= 11v + cặp giáo ch 14 [ Nước =13v gió = 13v ] + Cặp giáo ch 13 [ Nước= 12v lửa =12v] + Bán Khiên 8x ch 16 4k5 HP 36 SM 20 LH= 20v + Chuy 7x ch 18 = 15v [ ai mua phone : 0978 620 674 . ]
... Thời Gian Bận Công Việc ít on .. Ai mua gọi tui nhé !!